Algemene verkoopvoorwaarden

van Wepa SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Deutschland GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd., Wepa Nederland B.V., Wepa Category Solutions GmbH, Forti-Folien GmbH

- deze vennootschappen worden in het vervolg ‘WEPA’ genoemd-


(Status 06-2022)

1.Algemeen / Toepassingsgebied

1.1 Op alle - ook toekomstige - bestellingen, contracten en andere rechtsbetrekkingen tussen de koper en WEPA gelden uitsluitend de volgende verkoopvoorwaarden van WEPA. Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk door WEPA zijn aanvaard.

1.2. Het leveringscontract, alsmede alle bijkomende afspraken, contractwijzigingen en contractsupplementen moeten schriftelijk worden vastgelegd. Het afroepen van de levering door de koper bij raamcontracten en andere overeenkomsten kan ook per fax, e-mail of, bij uitzondering, telefonisch geschieden.


2. Bestelling / Offerte / Levering

2.1 Bestellingen van de koper dienen schriftelijk te geschieden en ten minste gegevens te bevatten over de soort goederen, de kwaliteit van de goederen, gewenste bijzondere eigenschappen van de goederen, afmetingen, de soort verpakking, de leveringshoeveelheid, de leveringstermijn of de leveringsdatum en de prijsverwachtingen van de koper.

2.2 Indien de bestelling van de koper een aanbod is in de zin van §§ 145 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek, kan WEPA dit aanbod binnen 14 kalenderdagen door schriftelijke orderbevestiging aanvaarden. Een koopcontract dat verplichtingen van WEPA jegens de koper schept, komt pas tot stand na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van WEPA door de koper binnen de voornoemde termijn.

2.3 Alle offertes van WEPA zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn aangeduid. Offertes die door WEPA als bindend zijn aangemerkt, zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. Indien de koper de offerte niet binnen deze termijn aanvaardt, is WEPA niet langer aan de offerte gebonden.

2.4 De goederen worden door WEPA af fabriek ter beschikking gesteld voor afhaling door de koper. Het risico gaat over op de koper zodra WEPA hem heeft laten weten dat de goederen klaar staan. De koper vervoert de goederen op eigen kosten. Indien de goederen daarentegen door WEPA naar de koper worden verzonden op basis van een overeenkomstige overeenkomst, gaat het risico op de koper over zodra de goederen worden overgedragen aan het bedrijf dat door WEPA met het vervoer van de goederen is belast.

2.5 Indien voor het vervoer pallets van WEPA worden gebruikt, is de koper verplicht deze te ruilen tegen pallets van dezelfde kwaliteit en hetzelfde aantal uit zijn voorraad. Anders moet hij schadevergoeding betalen.

2.6 Een overeengekomen leveringstermijn begint op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door WEPA of de koper, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn begint echter niet voordat alle details van de uitvoering van de bestelling definitief duidelijk zijn; dit geldt dienovereenkomstig voor leveringsdatums.

2.7 WEPA is gerechtigd om ook vóór het verstrijken van de leveringstermijn of leveringsdatum te leveren. Gedeeltelijke leveringen door WEPA zijn toegestaan, tenzij de koper daar klaarblijkelijk geen belang bij heeft.

2.8 Leveringstermijnen en leveringsdatums gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vaste termijnen of datums zijn overeengekomen. Om aan de leveringstermijnen en -datums te voldoen volstaat bij goederen die door de koper moeten worden afgehaald de kennisgeving aan de koper dat de goederen klaar staan om te worden afgehaald. Indien WEPA de goederen naar de koper opstuurt, volstaat de overdracht van de goederen aan het bedrijf dat WEPA met het transport heeft belast, om aan de leveringstermijnen en -datums te voldoen.

2.9 Indien WEPA een vast overeengekomen leveringstermijn of -datum niet nakomt om redenen waarvoor WEPA verantwoordelijk is, dan kan de koper zich na het vruchteloos verstrijken van een redelijke tweede termijn uit het contract terugtrekken. Vergoeding van vertragingsschade en schadevergoeding wegens niet-nakoming kan alleen worden gevorderd indien de niet-naleving van de leveringstermijn of de leveringsdatum te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van WEPA.

2.10 Wanneer de goederen door WEPA worden verzonden kan de levering op verzoek en op kosten van de koper gedekt worden door een transportverzekering.

2.11 WEPA is gerechtigd de bestelde goederen op haar terrein of bij een derde op kosten van de koper op te slaan indien de koper na kennisgeving van het feit dat de goederen klaar staan deze niet afhaalt of het tijdstip van de levering uitstelt.

2.12 Indien de koper verantwoordelijk is voor het uitstel van de levering of het niet afhalen van de goederen, kan WEPA zich twee weken na het begin van de opslag van de goederen terugtrekken uit het contract met de koper en de bestelde goederen elders verkopen. In dat geval kan de koper geen claims tegen WEPA indienen. WEPA kan van de koper schadevergoeding vorderen indien de koopprijs bij verkoop elders lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien verkoop elders niet mogelijk is.

 

3. Overmacht

3.1 In geval van overmacht is de daardoor getroffen partij van haar verplichtingen ontheven voor de duur van de overmacht. Overmacht moet aan de andere partij worden voorgelegd en aangetoond. In het bijzonder dienen de volgende gebeurtenissen als overmacht te worden beschouwd: stakingen, blokkades, branden, aardbevingen, overstromingen, oorlogen, staatsgrepen, enz.

3.2 Gevallen van overmacht ontslaan de getroffen partij slechts van haar contractuele verplichtingen in de mate waarin zij hierdoor verhinderd is haar prestatie te leveren. De verplichting wordt slechts opgeschort voor de periode gedurende welke de overmacht de nakoming van de verplichting verhindert. De partij bij de overeenkomst die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van het begin en het einde van de overmacht. Zo niet, verliest zij het recht zich op deze belemmering te beroepen.

3.3 De bepalingen van de punten 3.1 en 3.2 gelden navenant in geval van bedrijfs- en verkeersstoringen, tekorten aan of rantsoenering van grondstoffen of andere voor de vervaardiging van de goederen onontbeerlijke bedrijfsmiddelen, alsmede in geval van beschikkingen van autoriteiten die de productie of levering van de goederen direct of indirect verstoren of verhinderen, voor zover voornoemde omstandigheden niet door redelijke maatregelen kunnen worden verholpen.


4. Onderzoeks- en reclamatieplicht

4.1 De koper is verplicht de door WEPA geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken en de daarbij vastgestelde gebreken onmiddellijk schriftelijk aan WEPA mee te delen. Bij gebreke van kennisgeving door de koper gelden de goederen als goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. De koper is bovendien verplicht, uiterlijke beschadigingen van de goederen en hun verpakking, type- alsmede hoeveelheids- en productietechnische afwijkingen, die de in punt 5 genoemde tolerantiewaarden overschrijden, bij ontvangst van de goederen op passende en leesbare wijze op de vervoersdocumenten aan te geven. De aantekening geldt niet als kennisgeving van gebrek in de zin van regel 1 van dit punt, maar dient slechts om het tijdstip te bepalen waarop het gebrek is vastgesteld en om het tijdstip waarop het gebrek is ontstaan in te perken.

4.2 Indien een gebrek dat tijdens de inspectie niet herkenbaar was, later aan het licht komt, moet de koper dit gebrek onmiddellijk na ontdekking schriftelijk melden. Zo niet, dan gelden de goederen ook ten aanzien van dit gebrek als goedgekeurd.

4.3. Om de rechten van de koper te vrijwaren volstaat de tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek.

4.4 De bepalingen van de punten 4.1 tot en met 4.3 zijn niet van toepassing op de verkoop van verbruiksgoederen.

4.5 Onderhandelingen tussen de koper en WEPA over een door de koper gemeld gebrek zijn slechts een poging om tot een minnelijke schikking te komen. Dit houdt geen erkenning van gebreken door WEPA in en geen stilzwijgende verklaring van afstand door WEPA van het bezwaar van te late kennisgeving van gebreken.


5. Toleranties

De volgende afwijkingen van het leveringscontract zijn toegestaan en worden door de koper aanvaard als contractueel:
- Afwijkingen van de hoeveelheid naar boven of naar beneden tot 10%, in geval van door de koper gespecificeerde opmaak/presentatie of door de koper voorgeschreven speciale producten tot 20%.
- Productietechnische afwijkingen naar boven of beneden tot 10%. Dit geldt voor afwijkingen in oppervlaktegewicht, afwijkingen in afmetingen (bijv. lengte, breedte, dikte, diameter), afwijkingen in velinhoud en voor alle andere productgerelateerde afwijkingen.
De koper is slechts gehouden tot betaling van de werkelijk geleverde goederen.


6. Vorderingen wegens gebreken

6.1 Er is sprake van een materieel gebrek indien de verkochte goederen bij risico-overdracht niet de overeengekomen kwaliteit bezitten. Bij gebreke van afspraken over de kwaliteit van de goederen is er sprake van een materieel gebrek wanneer de goederen niet geschikt zijn voor het gebruik dat in het contract is voorzien. Indien het contract geen bijzondere bruikbaarheid van de goederen vermeldt, is er sprake van een materieel gebrek wanneer de goederen niet geschikt zijn voor normaal gebruik of niet de voor goederen van dezelfde soort gebruikelijke kwaliteit hebben die de koper op grond van de soort goederen mag verwachten.

6.2 Er is sprake van een eigendomsgebrek indien derden tegenover de koper rechten kunnen doen gelden met betrekking tot de zaak die de koper in het koopcontract niet op zich heeft genomen.

6.3 Rechten of aanspraken van derden op grond van industriële of intellectuele eigendom leiden slechts tot een eigendomsgebrek, voor zover de rechten volgens internationale of nationale normen van de Bondsrepubliek Duitsland zijn geregistreerd en openbaar gemaakt. Aan een levering kleeft geen eigendomsgebrek wanneer de op de vestigingsplaats van de koper geldende wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met het normale gebruik van de goederen.

6.4 In geval van een eigendomsgebrek heeft alleen WEPA het recht om van de derde de nodige gebruiksvergunningen of licenties te verkrijgen. Het is de koper verboden om zulke vergunningen of licenties op kosten van WEPA op eigen houtje van de derde te verkrijgen. Kosten die de koper maakt bij overtreding van dit verbod door een contractuele overeenkomst met de derde aan te gaan, zijn geen schade van de koper die op WEPA verhaalt kan worden.

6.5 WEPA zal, naar eigen keuze, gebrekkige goederen herstellen of vervangen. Indien WEPA het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld of vervanging heeft geleverd, of indien de herstelde of als vervanging geleverde goederen opnieuw gebrekkig zijn, kan de koper een vermindering van de koopprijs of ontbinding van het contract eisen. Andere vorderingen zijn uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op de koop van verbruiksgoederen.

6.6 De aansprakelijkheid van WEPA voor gebreken is uitgesloten indien het gebrek is veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de goederen. Dit is met name het geval indien de koper de specificaties van de productinformatie en gebruiksaanwijzingen van WEPA negeert. In geval van twijfel over de juiste behandeling van de goederen moet de koper navraag doen bij WEPA. Doet hij dit niet, dan zijn vorderingen tegen WEPA in geval van een gebrek uitgesloten.

6.7 Producten van WEPA die bestemd zijn voor een nieuwe toepassing door de koper, moeten vóór het sluiten van het contract door de koper op hun geschiktheid voor deze toepassing worden gecontroleerd. Anders zijn vorderingen tegen WEPA in geval van beschadiging van de goederen uitgesloten. Het gebruik van nieuwe of andere apparatuur om de goederen te verwerken wordt ook als een nieuwe toepassing beschouwd.

6.8. Monsters en specimens dienen enkel om de goederen te beschrijven. Hieraan kunnen geen kwaliteitsgaranties of andere garanties worden ontleend. De koper is verplicht om WEPA in zijn bestelling schriftelijk te wijzen op door hem gewenste bijzondere eigenschappen van de goederen. Indien deze kennisgeving achterwege blijft en de bijzondere eigenschap van de goederen bij de risico-overdracht ontbreekt, is elke aansprakelijkheid van WEPA als gevolg van deze omstandigheid uitgesloten.

6.9 Retourneren van verkochte goederen zonder gebreken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van WEPA. Tenzij anders overeengekomen neemt WEPA goederen alleen franco terug en geeft een creditnota ter hoogte van de door de koper betaalde aankoopprijs, verminderd met redelijke administratiekosten.

7. Schadevergoeding

7.1 WEPA is alleen aansprakelijk voor schade die door haar of door een van de door haar ingezette personen of ondernemingen is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan lijf, leven of gezondheid.

7.2 Schade die niet voorzienbaar is, is uitgesloten van de aansprakelijkheid.

7.3 WEPA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade, zoals gederfde winst, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van WEPA.

7.4 De aansprakelijkheid van WEPA is beperkt tot de uitkeringen van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De koper kan desgewenst de desbetreffende verzekeringsbewijzen bij WEPA opvragen.

7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen zijn van toepassing op contractuele en niet-contractuele vorderingen. De aansprakelijkheid van WEPA krachtens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven eigendom van WEPA tot de volledige betaling van alle vorderingen die uit de zakenrelatie voortvloeien, met inbegrip van nevenvorderingen, schadevergoedingseisen en de verzilvering van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien individuele vorderingen van WEPA in een rekening-courant worden opgenomen en het saldo wordt opgenomen en erkend.

8.2 Alleen met inachtneming van de volgende bepalingen en alleen op voorwaarde dat de vorderingen uit hoofde van punt 8.5 daadwerkelijk aan WEPA worden overgedragen heeft de koper het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen, te verwerken of te installeren.

8.3 De verwerking van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust, geschiedt voor WEPA. De koper verkrijgt niet de eigendom van de nieuwe zaak overeenkomstig § 950 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Indien de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust, worden verwerkt met andere goederen die niet aan WEPA toebehoren, verkrijgt WEPA mede-eigendom van de nieuwe zaak evenredig aan de waarde van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust (factuurwaarde) ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen.

8.4. De machtiging van de koper om goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen, vervalt bij herroeping ervan, doch uiterlijk in geval van betalingsverzuim door de koper of in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper of bij het aanvragen of openen van een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de koper.

8.5 De koper draagt hierbij aan WEPA de vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust, inclusief eventuele saldovorderingen met alle nevenrechten. WEPA aanvaardt deze overdracht.

8.6 Zolang de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, is hij gemachtigd de overgedragen vorderingen te innen. Deze machtiging vervalt bij herroeping ervan, doch uiterlijk in geval van betalingsverzuim door de koper of in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper of bij het aanvragen of openen van een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de koper. In dat geval kan WEPA de koper een betalingstermijn stellen. Indien de termijn vruchteloos verstrijkt, heeft WEPA het recht de debiteuren op de hoogte te stellen van de overdracht en de vordering zelf te innen of derden opdracht hiertoe te geven.

8.7 De koper is verplicht WEPA op verzoek een exacte lijst te overhandigen van de vorderingen waarop de koper aanspraak kan maken, met de namen en adressen van de afnemers, het bedrag van de afzonderlijke vorderingen, de factuurdatum enz., en WEPA alle informatie te verstrekken die nodig is om de overgedragen vorderingen te doen gelden en verificatie van deze informatie mogelijk te maken.

8.8 Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van WEPA met meer dan 20% overschrijdt, geeft WEPA op verzoek van de koper zekerheden naar keuze van WEPA vrij.

8.9 Verpanding of overdracht als zekerheid van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust of van de overgedragen vorderingen is niet toegestaan. WEPA wordt onmiddellijk in kennis gesteld van een beslaglegging, met vermelding van de naam van de pandhouder.

8.10 Indien WEPA geleverde goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terugneemt, is er alleen sprake van een terugtrekking uit het contract indien WEPA dit uitdrukkelijk verklaart. WEPA is gerechtigd zijn vorderingen te voldoen door onderhandse verkoop van de teruggenommen goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust. In dit geval zijn vorderingen van de koper tegen WEPA uitgesloten. WEPA kan van de koper schadevergoeding eisen indien de uit de onderhandse verkoop verkregen koopprijs lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien een onderhandse verkoop niet mogelijk is.

8.11 De koper zal de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust kosteloos voor WEPA opslaan. Hij verzekert ze tegen de gebruikelijke risico's zoals brand, diefstal en water in de gebruikelijke omvang. De koper draagt hierbij aan WEPA zijn aanspraken op schadevergoeding over, waarop hij uit hoofde van voornoemde schade recht heeft jegens verzekeringsmaatschappijen of andere tot schadevergoeding verplichte partijen, ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen. WEPA aanvaardt de overdracht.

8.12 Alle vorderingen en de rechten die uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeien blijven van kracht tot de volledige vrijwaring van de voorwaardelijke verbintenissen die WEPA in het belang van de koper is aangegaan.


9. Prijzen

9.1 Alle prijzen worden berekend in EURO en zijn onderworpen aan de toepasselijke wettelijke BTW.

9.2 Voor buitenlandse leveringen aan lidstaten van de Europese Unie of aan derde landen brengt WEPA de BTW in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen in rekening.

9.3 Indien vervoers- of verzekeringskosten of openbare lasten en heffingen zoals belastingen, douanerechten, invoer-/uitvoerrechten na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd of nieuw worden ingevoerd, kan WEPA deze extra lasten op de overeengekomen prijs berekenen, ook in het geval van franco levering of levering met betaling van douanerechten.


10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Het factuurbedrag dient netto te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2 De koper dient het factuurbedrag voor zijn rekening en risico over te maken op de rekening van WEPA. Aan de betalingsverplichting van de koper is pas voldaan na ontvangst van de betaling op de rekening van WEPA.

10.3 WEPA kan naar eigen keuze binnenkomende betalingen verrekenen met openstaande vorderingen.

10.4 WEPA behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling, betaling bij levering of contante betaling voor haar goederen te eisen indien zij later kennis krijgt van een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper.

10.5 De retentie van betalingen of verrekening door de koper wegens eventuele tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. Bovendien is de uitoefening van een retentierecht door de koper slechts geoorloofd indien zijn tegenvordering op dezelfde rechtsverhouding berust als de vordering van WEPA.

10.6 In geval van betaling na de vervaldatum heeft WEPA het recht om achterstallige rente in rekening te brengen tegen een percentage van vijf procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet. Bij rechtshandelingen waarbij geen verbruiker is betrokken, bedraagt de rentevoet voor vorderingen tot betaling acht procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet. Verder wordt geen afstand gedaan van de wettelijke bepalingen van § 288, leden 3 en 4, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).


11. Social Compliance: naleving van de mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, MiLoG, Verpakkingswet

11.1 WEPA bevestigt dat WEPA in alle productieprocessen en productiebedrijven voor de WEPA-artikelen die het voorwerp van het contract zijn, evenals in alle andere zakelijke handelingen en beslissingen de desbetreffende wetten en andere relevante bepalingen naleeft. WEPA bevestigt verder dat WEPA in alle productieprocessen en productiebedrijven voor de WEPA-artikelen die voorwerp van het contract zijn, de mensenrechten naleeft als minimale standaard voor ethisch gedrag, alsmede zich met name houdt aan de zgn. fundamentele arbeidsnormen van de IAO (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm)
- Verdrag 87 – Vrijheid van vereniging en bescherming van het recht van organisatie
- Verdrag 98 – Recht van organisatie en collectieve onderhandelingen
- Verdrag 29 – Dwangarbeid – incl. protocol van 2014 over het verdrag inzake dwangarbeid
- Verdrag 105 – Afschaffing van dwangarbeid
- Verdrag 100 – Gelijke beloning
- Verdrag 111 – Discriminatie (beroep en beroepsuitoefening)
- Verdrag 138 – Minimumleeftijd
- Verdrag 182 – Verbod en onmiddellijke maatregelen ter eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid, en deze normen implementeert.

11.2 WEPA garandeert, in het kader van haar activiteiten in overeenstemming met de wet te handelen en in het bijzonder tijdig en volledig te voldoen aan alle relevante verplichtingen met betrekking tot de betaling van een minimumloon (bijv. op basis van wetgeving, CAO of andere wettelijke bepalingen) en ook eventuele (onder)aannemers of door WEPA ingezette personen of ondernemingen te verplichten deze na te leven. WEPA is verplicht haar werknemers ten minste te belonen met het wettelijk minimumloon overeenkomstig de Wet op het minimumloon (MiLoG), voor zover deze werknemers onder de voorschriften van de Wet op het minimumloon vallen.

11.3 WEPA deelt hierbij mee dat de in §15, lid 1, van de Duitse Verpakkingswet genoemde verpakkingen, in het bijzonder transportverpakkingen, voor zover deze onder de bepalingen van de Duitse Verpakkingswet vallen, door WEPA kosteloos worden teruggenomen, om de retourpercentages van verpakking te verhogen. Neem desgewenst contact op met wepro@wepa.de met het trefwoord "transportverpakking".


12. Overige bepalingen

12.1 De bevoegde rechter is die te Arnsberg. Dit geldt ook voor rechtsvorderingen in verband met cheques en wissels.

12.2 Op deze algemene verkoopvoorwaarden en alle contracten en andere rechtsbetrekkingen tussen de koper en WEPA is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van bepalingen die hiermee in conflict zijn. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

12.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen of van het contract in zijn geheel niet aan. De partijen zijn verplicht ongeldige voorwaarden te vervangen door geldige voorwaarden die het economische doel van de ongeldige voorwaarden zo dicht mogelijk benaderen.

12.4 WEPA wijst erop dat persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden opgeslagen, in het kader van zakelijke transacties worden verwerkt en, indien dit voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is, aan derden worden doorgegeven.