Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor nadere informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

 

Gegevens verzamelen op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke instantie" van deze privacyverklaring.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website zonder fouten op het scherm verschijnt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt bovendien het recht om in bepaalde omstandigheden te verlangen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

 

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende privacyverklaring.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De explotanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) gaten in de veiligheid kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke bron voor de gegevensverwerking op deze website is:

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26
59757 Arnsberg-Müschede

Telefoon: +49 (0) 2932/ 307-0
E-mail: wepro@wepa-professional.de

Privacy Officer WEPA Nederland B.V.
privacy@wepa.nl
+31 88 0183000

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een andere specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons opgeslagen totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

Opmerking over het doorgeven van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder meer gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of in andere derde landen die wat betreft de wetgeving inzake gegevensbescherming niet veilig zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel processen met betrekking tot gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen, alsmede tegen

direct marketing (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 PUNT E) OF F) AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT TEN BEHOEVE VAN HET INDIENEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP ZULKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET ZULKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of op de plaats waar de vermoede inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten uitvaardigen. Indien u rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

SSL of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud zoals bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant toestuurt te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-symbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, wissen en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of wissen van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en alle andere vragen omtrent persoonsgegevens.

 

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist zullen wij in de regel tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissen ervan verlangen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van wissen ervan te verlangen.
 • Indien u overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclame e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

 

3. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (Third-Party-cookies). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het derde bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagen-functie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagen-functie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen
 • tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele aansluitende vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1 punt a) AVG) indien daarom is verzocht. De gegevens die u in het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. na afgeronde behandeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daarmee samenhangende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1 punt a) AVG) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. na afgeronde behandeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

4. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich bij ons of bij de nieuwsbriefprovider afmeldt voor de nieuwsbrief. Ze worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel van het opslaan is vervallen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst van de nieuwsbrief te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitiem belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons of bij de nieuwsbriefprovider eventueel opgeslagen op een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet tijdelijk beperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

 

5. Plugins en tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google gebruik maken van Google Web Fonts voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en van een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie.
Details zijn hier te vinden:

https://privacy.google.com/bus... en

https://privacy.google.com/bus...sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google:
policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet te leveren. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die zijn aangesloten bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het versturen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden en over instellings- en afmeldingsopties kunt u terecht op de websites van Google op www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), www.google.de/settings/ads ("De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen") en www.google.com/ads/preferences ("Bepaal zelf welke advertenties Google u toont").

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens voortaan worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics support (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

Hubspot

Op deze website gebruiken we HubSpot voor onze online marketingactiviteiten. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, Telefoon: +353 1 5187500. Dit betreft een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken om verschillende aspecten van onze online marketing te dekken. Deze omvatten onder andere: e-mailmarketing (zowel nieuwsbrieven als geautomatiseerde mailings, bijv. om downloads aan te bieden), Social Media Publishing & Reporting, Reporting (bijv. Traffic-bronnen, toegangen, enz. ...), contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentering & CRM), landingspagina's en contactformulieren. Via onze aanmeldingsservice kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactinformatie en andere demografische gegevens verstrekken. Deze informatie wordt, net als de inhoud van onze website, opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Deze informatie kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke prestaties van onze onderneming voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingacties te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Hubspot is art. 6 punt f) AGV - legitiem belang. Ons legitiem belang bij het gebruik van deze dienst is het verbeteren van onze marketingacties en van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website. HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het "EU - U.S. Privacy Shield Framework" en is onderworpen aan het TRUSTe 's Privacy Seal en het "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework. Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot » Meer informatie van HubSpot met betrekking tot het EU-privacybeleid " Meer informatie over de cookies die HubSpot gebruikt, vindt u hier & hier »
Als u in het algemeen niet wilt dat HubSpot gegevens verzamelt, kunt u de opslag van cookies op elk gewenst moment voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen of door gebruik te maken van de volgende opt-out-link: Hubspot Opt-Out Link.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te verbeteren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in anonieme vorm verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt ook niet samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers; uw gegevens worden uiterlijk na 1 jaar gewist. De rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1 p. 1 punt a) AVG. Voor meer informatie, zie Hotjar's privacybeleid: https://www.hotjar.com/legal/p...

U kunt toestemming geven voor het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar alsmede voor het instellen van Hotjar tracking cookies in onze cookieverklaring en u kunt uw toestemming daar te allen tijde intrekken.